Top 8 cách thức nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 15/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Cụ thể vào một số ngày vừa qua, có một số tỉnh thành đã thực hiện việc giải ngân tiền để hỗ trợ các đối tượng được quy định trong Nghị quyết 42/NQ-CP.

Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

Điều kiện hưởng hỗ trợ:

 • Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng/nghỉ việc không hưởng lương: trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng trở lên, bắt đầu tính từ 01/04/2020 đến hết ngày 30/06/2020. Thời điểm tạm hoãn từ ngày 01/04/2020 đến 01/06/2020.
 • Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến ngay trước khi tạm hoãn/nghỉ việc không hưởng lương.
 • Doanh nghiệp đang làm việc không có doanh thu hoặc không có nguồn thu tài chính để trả lương (sau khi đã dùng hết quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế, nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh

Cách thức nhận hỗ trợ:

 • Hồ sơ: Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (doanh nghiệp lập và đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách này trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được); bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020 và các giấy tờ chứng minh tài chính khác của doanh nghiệp.
 • Trình tự: Đem hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Hộ kinh doanh

Điều kiện hỗ trợ:

 • Doanh thu do cơ quan thuế quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 là dưới 100 triệu đồng, xác định tại thời điểm từ ngày 15/01/2020 theo luật quản lý thuế.
 • Tạm ngừng kinh doanh từ 01/4/2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện chỉ thị số 15 của Chính phủ.

Cách thức nhận hỗ trợ:

 • Hồ sơ: Mẫu số 2 ban hành theo Quyết định số 15 /2020/QĐ-TTg; Bản sao Thông báo nộp thuế theo Mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
 • Trình tự thực hiện: Gửi hồ sơ cho UBND cấp xã. Trong 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp. Trong 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Read More:   Top 5 Những điều cần biết khi chọn ngành Toán ứng dụng

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hỗ trợ:

 • Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định
 • Không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cách thức nhận hỗ trợ:

 • Hồ sơ: Mẫu số 03 Đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 15 /2020/QĐ-TTg; bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc;Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc; Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Trường hợp không có Sổ bảo hiểm xã hội thì người lao động nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị.
 • Trình tự thực hiện: Hồ sơ gửi cho UBND cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát và xác nhận mức thu nhập, tổng hợp danh sách trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 02 ngày làm việc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

Điều kiện hỗ trợ:

 • Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020; Cư trú hợp pháp tại địa phương;Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.
 • Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của từng địa phương mà UBND cấp tỉnh ra quyết định hỗ trợ từ ngân sách/nguồn huy động hợp pháp khác.
 • Nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được bảo đảm từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Read More:   Natri Cocoyl Isethionate đóng vai trò quan trọng như thế nào trong mỹ phẩm?

Cách thức nhận hỗ trợ:

 • Hồ sơ: Mẫu số 04 Đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 15 /2020/QĐ-TTg. Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định này và ngược lại.
 • Trình tự thực hiện: gửi Ủy ban nhân dân cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị – xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Người có công với cách mạng

Điều kiện hỗ trợ:

 • Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020.

Cách thức nhận hỗ trợ:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Phụ lục kèm theo Quyết định này; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Như vậy, những ai có tên trong Danh sách rà soát đối tượng người có công được hỗ trợ do đại dịch Covid-19 mà UBND cấp tỉnh soạn thì sẽ được chi trả hỗ trợ.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Điều kiện hỗ trợ:

 • Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cách thức nhận hỗ trợ:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Phụ lục kèm theo Quyết định này; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Như vậy, những ai có tên trong Bảng tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh xét duyệt thì sẽ được nhận hỗ trợ theo hướng dẫn của từng tỉnh.

Read More:   Điều trị bằng dầu nóng cho tóc ngay lập tức cho mái tóc bóng khỏe và suôn mượt!

Đối tượng bảo trợ xã hội

Điều kiện hỗ trợ:

 • Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng, trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội tháng 4 năm 2020.

Cách thức nhận hỗ trợ:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Phụ lục kèm theo Quyết định này; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Điều kiện hỗ trợ:

 • Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.
 • Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.
 • Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Cách thức nhận hỗ trợ:

 • Hồ sơ: Mẫu số 11 Đề nghị vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động và Mẫu số 12 Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (của doanh nghiệp) theo Quyết định số 15 /2020/QĐ-TTg.
 • Trình tự thực hiện: Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân). Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách theo Phụ lục kèm theo Quyết định này, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách theo Phụ lục kèm theo Quyết định này, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nội dùng về Top 8 cách thức nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ đã được Cộng Đồng Online sưu tầm từ nhiều nguồn và gửi đến bạn đọc. Hy vọng thông qua nội dung bài viết “Top 8 cách thức nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ” được đăng tải sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Top 8 cách thức nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Top 8 cách thức nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ” được đăng bởi vào ngày 2022-12-25 22:17:33. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại CongDong.Info

Back to top button